บริษัท ไอคอนโซลูชั่นส์ จำกัด

   ดำเนินกิจการเกี่ยวกับพัฒนาโปรแกรมด้านจัดการบริหารงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ รวมถึงกิจการทั่วไป ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงมากว่า 15ปีทำให้เข้าใจถึงแนวทางการจัดทำโปรแกรมระบบงานที่รองรับการทำงานอย่างเหมาะสมกับขบวนการและขั้นตอนในการทำงานในแต่ละหน่วยงานได้เป็นอย่างดี และด้วยประสบการณ์ที่ได้พัฒนาโปรแกรมระบบงานให้กับหลายธุรกิจที่ผ่านมายาวนาน

   บริษัท ไอคอนโซลูชั่นส์ จำกัด ได้รวบรวมโปรแกรมระบบงานที่พบว่าหลายหน่วยงานมีความจำเป็นต้องใช้มากที่สุด มาเตรียมไว้บริการให้กับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาการจัดการงานที่ยุ่งยาก ลดความซับซ้อน ลดการใช้เวลาที่มากเกินไป ลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็น รวมไปถึงลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก จนทำให้ต้องสูญเสียต้นทุนในการผลิต เสียเวลา เพิ่มความเครียดให้กับผู้ปฏิบัติงานมากขึ้นโดยไม่จำเป็น

วิสัยทัศน์

บริษัท ไอคอนโซลูชั่นส์ จำกัด ได้มุ่งมั่นการพัฒนาโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์คุณภาพ ให้สามารถต่อเชื่อมได้กับทุก System ใช้งานได้กับทุก Computer Device และรวมถึงมุ่งมั่นให้บริการ Crowd Computing

Our PARTNER