บริษัท ไอคอนโซลูชั่นส์ จำกัด

   ดำเนินกิจการเกี่ยวกับพัฒนาโปรแกรมด้านจัดการบริหารงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ รวมถึงกิจการทั่วไป ด้วยทีมงานที่มีระสบการณ์โดยตรงมากว่า 15ปี ทำให้เข้าใจถึงแนวทางการจัดทำโปรแกรมระบบงาน ที่รองรับการทำงานอย่างเหมาะสมกับขบวนการ และขั้นตอนในการทำงานในแต่ละหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์ที่ได้พัฒนาโปรแกรมระบบงานให้กับหลายธุรกิจที่ผ่านมายาวนาน

การรับประกันซอฟต์แวร์

ระยะเวลารับประกันตามสัญญานับจาก วันที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ซึ่งรับประกันเฉพาะตัวซอฟต์แวร์ที่ บริษัท ไอคอน โชลูชั่นส์ จํากัด ผลิตเท่านั้น

การต่อสัญญารับประกัน

หลังจากลูกค้าหมดอายุรับประกันซอฟต์แวร์แล้ว ทางบริษัทมีทางเลือกเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า โดยสามารถต่ออายุการรับประกันซอฟต์แวร์รายปีให้ต่อได้

Standard Training

บริการอบรมกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็นบริการอบรมสำหรับลูกค้า เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน Software และมีเจ้าหน้าทีของเราค่อยแนะนําตอบคำถามต่างๆ

Implementation

บริการที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทีมวางระบบการใช้งานโปรแกรมตามลักษณะงาน ธุรกิจของลูกค้า และจัดทำ Work Flow และคู่มือการใช้งานโปรแกรม

Call Center

การบริการติดต่อ ประสานงาน ตอบปัญหาการใช้งานให้ลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อ ให้ลูกค้าใช้งานโปรแกรมได้อย่างต่อเนื่อง และมีเจ้าหน้าทีของเราค่อยแนะนํา

PRODUCT

iStock Express

WMS

ICONS NEWS

   เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ไอคอน โซลูชั่นส์ จำกัด นำโดย คุณศรัณย์ธร ตุลยานันต์ (รองประธานกรรมการบริหาร) และ คุณธานี จงอักษร (General Manager) บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

   ได้เข้ารับมอบรางวัล จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม (Depa) ท่านชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“ รางวัลชนะเลิศ ” โปรแกรม iStock Express ในด้านผู้ให้บริการซอร์ฟแวร์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาองค์กร หมวด : ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ และ บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด (ลูกค้าองค์กร) ในฐานะ ผู้ประกอบการดีเด่นด้านการใช้เทคโนโลยีซอร์ฟแวร์ไทย

รางวัล ผู้พัฒนาระบบซอร์ฟแวร์ไทย

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565

Our PARTNER