Icons Warehouse Management System (WMS)

ICONS Warehouse Management System คือ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า เป็นโปรแกรมที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานด้านการจัดการสินค้าภายในโรงงานหรือคลังสินค้า
ICONS WMS คือ โปรแกรมจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราตระหนักดีว่าการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการ iCONS WMS ออกแบบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนสามารถทำงานได้รวดเร็ว และมีความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

เทคโนโลยี iCONS WMS

 • บาร์โค้ด (Barcode)
 • อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดไร้สาย (RF Handheld Devices)
 • การเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi)
 • เครื่องมือพัฒนาจาก Microsoft (.Net Framework)

Key Features

 • การรับสินค้ารองรับระบบบาร์โค้ด 100 %
 • การจ่ายสินค้ารองรับระบบบาร์โค้ด 100 %
 • รองรับการตรวจนับด้วย Handheld Device
 • รองรับบาร์โค้ดรูปแบบแท่ง 1D, 2D และ RFID
 • ใช้งานคู่กับอุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดไร้สาย (RF Handheld Devices)
 • การบันทึกข้อมูลแบบทันที (Real time) ว่า 1 ครั้ง 100
 • กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้
 • รองรับคลังสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง (Multi Warehouse)
 • รองรับการพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับ Product, Location, Pallet
 • ควบคุมการจ่ายสินค้าแบบ FIFO ได้ 100 %
 • รองรับการใช้งานหลายหน่วยนับ (Multi UOM)
 • รองรับการกำหนดวันหมดอายุสินค้า (Expire Date)
 • สามารถแจ้งเตือน Min, Max ของจำนวนสินค้าได้

Reports

 • รายงานการรับสินค้า
 • รายงานการจัดเก็บสินค้า
 • รายงานการย้ายที่เก็บสินค้า
 • รายงานการแปลงหน่วยนับสินค้า
 • รายงานการตรวจนับสินค้า
 • รายงานการหยิบสินค้า
 • รายงานการจ่ายสินค้า