Icons Warehouse Management System (WMS)

ICONS Warehouse Management System

       คือ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า เป็นโปรแกรมที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานด้านการจัดการสินค้าภายในโรงงานหรือคลังสินค้า

ICONS WMS

     คือ โปรแกรมจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ที่นำเอา
เทคโนโลยีแต่ละชนิดมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราตระหนักดีว่าการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการ iCONS WMS ออกแบบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนสามารถทำงานได้รวดเร็ว และมีความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

เทคโนโลยี iCONS WMS 

– บาร์โค้ด (Barcode)
– อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดไร้สาย (RF Handheld Devices)
– การเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi)
– เครื่องมือพัฒนาจาก Microsoft (.Net Framework)

Warehouse Management System
key feture

Reports
สามารถจัดทำรายงานได้รวดเร็ว แบ่งออกเป็น
– รายงานการรับสินค้า

– รายงานการจัดเก็บสินค้า
– รายงานการย้ายที่เก็บสินค้า
– รายงานการแปลงหน่วยนับสินค้า
– รายงานการตรวจนับสินค้า
– รายงานการหยิบสินค้า
– รายงานการจ่ายสินค้า