iStock Express

คือ โปรแกรมบริหารจัดการสต๊อคสินค้าสมัยใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีแต่ละชนิดมาพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราตระหนักดีว่าการจัดการสต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นตัวกำหนดว่าธุรกิจจะได้ กำไรมากน้อยเพียงใดเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการ

iStock Express
ออกแบบให้สามารถเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยี iStock Express
– บาร์โค้ด (ฺBarcode)
– การเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi)
– เครื่องมือพัฒนาจาก Microsoft (.Net Framework)

Key Features
– รองรับสินค้าที่มีวันหมดอายุ (Expire Date)
– รองรับ Plug & Play Scanner, Handheld Scanner
– สามารถแจ้งเตือน Min – Max ของจำนวนสินค้าได้
– รองรับการตัดสต๊อกแบบ FIFO
– รองรับบาร์โค้ดรูปแบบแท่ง, 2D บาร์โค้ด

Report
– รายงานการรับสินค้า

– รายงานสต๊อกสินค้า
– รายงานการจ่ายสินค้า
– รายงานการนับสินค้า
– รายงานการยืมสินค้า
– รายงานการคืนสินค้า
– รายงานแจ้งเตือนสถานะสินค้า
– รายงานการสรุปสินค้า

 

โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า

ICONS Asset Tracking

ICONS Asset Tracking

ออกแบบให้สามารถเข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อนสามารถทำงานได้รวดเร็วเทคโนโลยีที่ iCONS ASSET นำมาใช้งาน

– บาร์โค้ด (Barcode)
– อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดไร้สาย (RF Handheld Devices)
– เครื่องมือพัฒนาจาก Microsoft (.Net Framework)

Key Features

 – สามารถค้นหาสินทรัพย์ได้ตามรหัสสินทรัพย์ / ประเภท /   แผนก / ผู้รับผิดชอบ / ชื่อสินทรัพย์ หรือสถานที่เก็บ   สถานะของทรัพย์สิน ณ ปัจจุบัน
 – สามารถทำงานได้ทั้งเครื่อง PC and RF Handheld Devices  – สามารถตรวจนับได้หลายสถานที่ในเครื่องเดียวกัน

FAT

Icons Warehouse Management System (WMS)

ICONS Warehouse Management System

       คือ โปรแกรมจัดการคลังสินค้า เป็นโปรแกรมที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานด้านการจัดการสินค้าภายในโรงงานหรือคลังสินค้า

ICONS WMS

     คือ โปรแกรมจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่ที่นำเอา
เทคโนโลยีแต่ละชนิดมาพัฒนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราตระหนักดีว่าการจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรให้กับผู้ประกอบการ iCONS WMS ออกแบบให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อนสามารถทำงานได้รวดเร็ว และมีความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

เทคโนโลยี iCONS WMS 

– บาร์โค้ด (Barcode)
– อุปกรณ์อ่านบาร์โค้ดไร้สาย (RF Handheld Devices)
– การเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi)
– เครื่องมือพัฒนาจาก Microsoft (.Net Framework)

Warehouse Management System
key feture

Reports
สามารถจัดทำรายงานได้รวดเร็ว แบ่งออกเป็น
– รายงานการรับสินค้า

– รายงานการจัดเก็บสินค้า
– รายงานการย้ายที่เก็บสินค้า
– รายงานการแปลงหน่วยนับสินค้า
– รายงานการตรวจนับสินค้า
– รายงานการหยิบสินค้า
– รายงานการจ่ายสินค้า